Qualitat

Silos de Tarragona SA té la missió d’oferir la màxima qualitat en tot els serveis que posa a disposició dels seus clients, així com garantir la prevenció i el control de les seves activitats i la prevenció de riscos laborals.

SITASA disposa de les següents certificacions:

ISO 9001:2008
de gestió de qualitat
ISO 14001:2004
de gestió ambiental
OHSAS 18001:2007 de
gestió de la seguretat i
salut en el treball
 
Certificat de qualitat
Servei per a distribuïdors
Terminal de
béns a granel
GTP
Community guide
to Good Trading Practice de COCERAL
 

 

 

Addicionalment, SITASA compleix amb la legislació aplicable següent:

  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Adequació de l'activitat a la Llei 3/1998, sota el règim de llicència ambiental.
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i normativa relacionada; l’octubre de 2007 va passat auditoria legal satisfactòriament.
  • Reglament 183/2005 sobre requisits en matèria d’higiene de pinsos
  • Directiva 1994/9/CE sobre sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (ATEX).
  • Reial Decret 995/2003, de 25 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits i els procediments harmonitzats per a les operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells de càrrega a granel.
  • Codi Internacional per a la protecció de vaixells i instal·lacions portuàries (ISPS). <www.porttarragona.es/gp_pbip.htm>
  • Ordre de 27.04.1999 sobre control d’instruments de pesatge de funcionament no automàtic.
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.